© Ing. Jozef Piroha - GEODETIKA www.geodetika.sk

Geodetické práce a reality

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány (GP) na oddelenie pozemkov pre majetkovoprávne vysporiadanie GP na zameranie rozostavaných stavieb pre poskytnutie úveru GP na zameranie novostavieb ku kolaudácii GP naporealizačné zameranie líniových stavieb GP na vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu GP na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí Vytyčovanie hraníc pozemku Zameranie adresného bodu

Inžinierska geodézia

Účelové mapy a vytyčovanie Polohopisné a výškopisné plány a podklady pre projektovanie líniových a plošných stavieb Budovanie vytyčovacích sietí Vytyčovanie plošných a líniových stavieb (budov, komunikácií, podzemných a nadzemných vedení, energetických stavieb, produktovodov, plynovodov, vodovodov, kanalizácií a pod. Porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierskych sietí ku kolaudácii a ich zobrazovanie v analógovej a digitálnej forme (dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb) Digitálne mapy miest a ich častí, závodov a komunikácií

Pozemkové úpravy

Vyhotovenie projektov pozemkových úprav Vyhotovenie registrov obnovenej evidencie pozemkov - ROEP Vytyčovanie náhradných pozemkov

Ostatné služby v oblasti geodézie, kartografie a katastra

Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa, oprávnenie na overovanie všetkých geodetických činností podľa zák. NRSR č. 487/2021 Z.z. Činnosť Zodpovedného projektanta pozemkových úprav, osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pozemkových úprav podľa vyhl. MPVž SR č. 155/1992 Zb. Poradenská činnosť v odbore geodézie, kartografie a katastra Ostatné geodetické práce podľa požiadavky objednávateľa

Realitná činnosť

Majetkovoprávne vysporiadanie až po získanie listu vlastníctva Zabezpečenie dokladov preukazujúcich vlastníctvo k nehnuteľnostiam (výpisy z listov vlastníctva - LV, pozemkovoknižných vložiek - PKV a listín) Zabezpečenie znaleckých posudkov na ocenenie posudkov, stavieb a iných nehnuteľností Vyhotovenie majetkovoprávnych podkladov pre vyňatie pozemkov z PPF a LPF a pre získanie stavebného povolenia Vyhotovenie kúpnopredajných zmlúv na prevod nehnuteľností Vyhotovenie Návrhov na vklad do katastra nehnuteľností so zabezpečením listu vlastníctva Vyhotovenie zmlúv o zriadení vecného bremena Vyhotovenie nájomných a iných zmlúv kompletné vysporiadanie pozemkov v záhradkových osadách
G E O D E T I K A g e o d e t i c k á  k a n c e l á r i a Ing. Jozef Piroha
© Ing. Jozef Piroha - GEODETIKA www.geodetika.sk

Geodetické práce a

reality

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány (GP) na oddelenie pozemkov pre majetkovoprávne vysporiadanie GP na zameranie rozostavaných stavieb pre poskytnutie úveru GP na zameranie novostavieb ku kolaudácii GP naporealizačné zameranie líniových stavieb GP na vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu GP na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí Vytyčovanie hraníc pozemku Zameranie adresného bodu

Inžinierska geodézia

Účelové mapy a vytyčovanie Polohopisné a výškopisné plány a podklady pre projektovanie líniových a plošných stavieb Budovanie vytyčovacích sietí Vytyčovanie plošných a líniových stavieb (budov, komunikácií, podzemných a nadzemných vedení, energetických stavieb, produktovodov, plynovodov, vodovodov, kanalizácií a pod. Porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierskych sietí ku kolaudácii a ich zobrazovanie v analógovej a digitálnej forme (dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb) Digitálne mapy miest a ich častí, závodov a komunikácií

Pozemkové úpravy

Vyhotovenie projektov pozemkových úprav Vyhotovenie registrov obnovenej evidencie pozemkov - ROEP Vytyčovanie náhradných pozemkov

Ostatné služby v oblasti

geodézie, kartografie a

katastra

Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa, oprávnenie na overovanie všetkých geodetických činností podľa zák. NRSR č. 487/2021 Z.z. Činnosť Zodpovedného projektanta pozemkových úprav, osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pozemkových úprav podľa vyhl. MPVž SR č. 155/1992 Zb. Poradenská činnosť v odbore geodézie, kartografie a katastra Ostatné geodetické práce podľa požiadavky objednávateľa

Realitná činnosť

Majetkovoprávne vysporiadanie až po získanie listu vlastníctva Zabezpečenie dokladov preukazujúcich vlastníctvo k nehnuteľnostiam (výpisy z listov vlastníctva - LV, pozemkovoknižných vložiek - PKV a listín) Zabezpečenie znaleckých posudkov na ocenenie posudkov, stavieb a iných nehnuteľností Vyhotovenie majetkovoprávnych podkladov pre vyňatie pozemkov z PPF a LPF a pre získanie stavebného povolenia Vyhotovenie kúpnopredajných zmlúv na prevod nehnuteľností Vyhotovenie Návrhov na vklad do katastra nehnuteľností so zabezpečením listu vlastníctva Vyhotovenie zmlúv o zriadení vecného bremena Vyhotovenie nájomných a iných zmlúv kompletné vysporiadanie pozemkov v záhradkových osadách
G E O D E T I K A g e o d e t i c k á  k a n c e l á r i a Ing. Jozef Piroha